Zuivelcrisis: actieprogramma vakgroep melkvee Boerenbond

logo Boerenbond (B)Belgische Boerenbond: de vakgroep melkvee heeft mogelijke maatregelen besproken om uit de huidige zuivelcrisis te komen. Vanuit de analyse dat het onevenwicht tussen vraag en aanbod momenteel een neerwaartse druk zet op de zuivelmarkten en de melkprijs, werd gezocht naar realistische en haalbare maatregelen om enerzijds een kentering in de markt te brengen en anderzijds op termijn de moeilijke financiële situatie op de melkveebedrijven te verbeteren.

Er is wel geen pasklaar antwoord dat de crisis zal oplossen. Uiteindelijk stelde de vakgroep melkvee een heel actieprogramma op met allerhande maatregelen:
Voorbereiding in de provincies
Actieprogramma
Eisen naar Europa
Eisen naar de federale en Vlaamse overheid
Eisen naar de kopers
Eisen naar de financiële instellingen

Eisen naar Europa

Cruciaal hier is dat Europa middelen moet vrijmaken om deze maatregelen te financiering. Voor de vakgroepleden mogen deze middelen niet uit de crisisreserve komen.
De productie beperken. Dat kan alleen als dit vrijwillig en tijdelijk georganiseerd wordt op Europees niveau, binnen het kader van producentengroeperingen of coöperaties. Het mag op termijn niet leiden tot een nieuwe vorm van melkquota.
Een afslachtpremie voor reforme koeien instellen op Europees niveau.
Een vervroegde uitstapregeling opzetten voor melkveehouders die plannen om te stoppen.
Nog meer middelen inzetten op promotie en exportondersteuning.
Politieke en diplomatieke inspanningen leveren om de Ruslandboycot op te heffen op korte termijn.

Zuivelbeleid

Een zuivelbeleid met een visie op lange termijn opzetten. Na de afschaffing van de melkquota heeft Europa slechts losse maatregelen en instrumenten aangereikt om de positie van de melkveehouder in de keten te versterken en om te gaan met volatiele markten. Er is geen coherent beleid met een duidelijke visie voor het behoud van de melkveehouderij in heel Europa.
Geen oorsprongsetikettering toepassen op de producten, want die is nadelig voor hun export. Zeker voor onze exportgerichte Belgische zuivelindustrie betekent dit een grote belemmering en het vergt een zeer correcte traceerbaarheid in alle Europese landen. Afnemers gebruiken de oorsprongsetikettering beter in hun marketing om er een meerwaarde mee te creëren.

Eisen naar de kopers

Via producentenorganisaties inzetten op meer structureel overleg met de leveraars van private melkerijen.
Zoeken naar oplossingen en maatregelen die meer garantie bieden op zekerheid van levering.
De mogelijkheden onderzoeken om kosten te rationaliseren in de melkophaling.
De gedragscode voor leveraars en kopers evalueren en bijsturen via interprofessioneel overleg.
Een gedragscode tussen kopers opmaken om faire handelsrelaties tussen alle schakels te garanderen, met respect voor de marges van alle actoren in de keten. We stellen een neerwaartse prijsspiraal vast in de consumptiemelk onder druk van de afnemers, maar de leefbaarheid en marges van melkveebedrijven mogen niet uit het oog verloren worden in de discussies.
Binnen coöperaties mee nadenken over instrumenten die bijdragen aan een betere beheersing van schommelende prijzen.

Voor meer informatie, zie www.boerenbond.be