Oppervlaktewater stedelijk gebied zwaarder vervuild dan landbouwgebied!

NMV logoOppervlaktewater stedelijk gebied is zwaarder vervuild met fosfaat dan landbouwgebied. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op tien vooraanstaande locaties in Nederland. Deze locaties zijn niet landbouw gerelateerd, maar leveren in veel gevallen wel een belangrijke bijdrage aan de discussie over waterkwaliteit in Nederland.

Vuilste water

Het vuilste water is aangetroffen bij het Planbureau voor de Leefomgeving. (zie bijlage, rapport) Op vijf van de bemeten locaties wordt de norm voor fosfaat (PO4) in het oppervlaktewater ver tot zeer ver overschreden (dit is 50% van de genomen monsters). De NMV erkent dat ook de landbouw een bijdrage levert aan de nutriëntenbelasting van het water, maar dit is zeker niet de enige oorzaak. De landbouw alleen zal de problemen met het Nederlandse oppervlaktewater dan ook niet alleen kunnen oplossen; andere maatregelen zijn nodig.
De locaties waar een grote overschrijding is aangetroffen van de hoeveelheid fosfaat in oppervlaktewater zijn: Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, Stichting Natuur en Milieu Delft, Amstelhotel Amsterdam, Deltares Delft, Varkens in Nood Amsterdam, in een aantal gevallen werd de norm zeven keer overschreden (norm is 0,31 mg/l PO4).

Nitraatcomité

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland staat onder scherp toezicht van het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Tijdens gesprekken die de NMV heeft gevoerd met de leden van het Nitraatcomité werd steeds benadrukt dat verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater van het allergrootste belang is bij een nieuwe derogatieaanvraag. Fosfaat werd aangemerkt als grootste knelpunt. Als Nederland aantoonbaar niet heeft voldaan aan de overeengekomen afspraken in de huidige derogatie zullen de onderhandelingen voor een volgende derogatie erg moeizaam verlopen. Nederland moet dan met wetenschappelijke onderbouwing aantonen dat er direct maatregelen zijn genomen om verdere vervuiling van het oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Zorgen NMV

Het baart de NMV grote zorgen dat in de rapportage die naar Brussel wordt verstuurd, de vervuiling voor 75% op de nek van de boeren komt. De NMV vraagt de overheid, en met name minister Schultz van Haegen, dringend om de bronnen van de vervuiling beter in kaart te brengen en de rapportage die door het ministerie van I&M naar Brussel wordt gestuurd hierop aan te passen.
Uit de metingen die de NMV nu heeft laten doen blijkt dat de landbouw niet de enige oorzaak van de slechte waterkwaliteit in Nederland kan zijn. Ook andere bronnen zoals kwel, riool overstorten en watervogels leveren een belangrijke bijdrage. De genomen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn tot nu toe vooral gericht op de landbouw. De NMV is daarom ook niet verbaasd dat de resultaten tot nu toe teleurstellend zijn. Want een probleem dat niet alleen door de landbouw is veroorzaakt, kan ook niet alleen door de landbouw worden opgelost! Dit vraagt om andere, passende maatregelen.

Bijlage: Rapport Waterkwaliteitonderzoek van openbare wateren in Nederland
Op te vragen bij de NMV via info@nmv.nu of de website www.nmv,nu .