NMV: waterkwaliteitsrapportage aan Brussel corrigeren

NMV logoInfrastructuur & milieu dient de waterkwaliteitsrapportage aan Brussel te corrigeren. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onderschrijft de notitie van het Mesdag Zuivelfonds waarin kanttekeningen worden geplaatst bij de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport Waterkwaliteit en Veehouderij, dat op 12 april is aangeboden door het Mesdagfonds.

Randstad

Het is de NMV een doorn in het oog dat hoge fosfaatconcentraties in de Randstad zonder enige onderbouwing rechtstreeks worden toegerekend aan veehouderij en landbouw. Het rapport van het Mesdag Zuivelfonds maakt duidelijk dat de overschrijding van onder andere de fosfaatnormen in de Randstad en het gehele kustgebied waarschijnlijk niet of nauwelijks zijn toe te schrijven aan de landbouw. De reactie van Minister Schulz op dit rapport is teleurstellend.

Onderbouwing

De minister gebruikt voor de evaluatie van haar mestbeleid onder andere het MNLSO-meetnet en hanteert daarbij voorlopige Kaderrichtlijn Water (KRW)-normen waarvan zij zelf aangeeft dat die nog nader onderbouwd moeten worden. De NMV vindt het onbegrijpelijk dat de minister de landbouw zo al jaren afrekent op basis van KRW-normen, die niet adequaat zijn onderbouwd. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu stuurt deze bevindingen naar het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Het Nitraatcomité kan niet anders concluderen dan dat de Nederlandse oppervlaktewateren niet voldoen aan de normen. Dit baart de NMV grote zorgen.

Waterkwaliteit

In maart van dit jaar en in september 2015 heeft een delegatie van de NMV een bezoek gebracht aan het Nitraatcomité in Brussel. Tijdens dit gesprek werd door het Nitraatcomité nog eens benadrukt dat verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater van het allergrootste belang is bij een nieuwe derogatieaanvraag. Als Nederland aantoonbaar niet heeft voldaan aan de overeengekomen afspraken in de huidige derogatie zullen de onderhandelingen voor een volgende derogatie erg moeizaam verlopen. Nederland moet dan met wetenschappelijke onderbouwing aantonen dat er direct maatregelen zijn genomen om verdere vervuiling van het oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Standpunt NMV

De nu voorgestelde maatregelen, invoering van een stelsel van fosfaatrechten, zullen de landbouw zwaar treffen en het is nog maar de vraag of deze maatregelen het beoogde doel kunnen realiseren. De NMV betwijfelt ten zeerste of de maatregelen die tot nu toe zijn genomen wel het gewenste effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater zullen hebben en maakt zich grote zorgen over de gebrekkige onderbouwing van het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor de landbouw.

Met dank aan de NMV.